Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvkové organizace

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 20 04 39 06 ze dne 18.02.2020

vyhlašuje

v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a na základě svých požadavků, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace statutárního města Děčín

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace,
se sídlem Raisova 688/11, Děčín IV.

Předpoklady uchazeče:

 • splněné vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • praxe v rozsahu dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů,
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost a dobrý zdravotní stav,
 • organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.08.2020

K přihlášce připojte tyto doklady:

 • doklady o získání odborné kvalifikace,
 • doklad o průběhu všech zaměstnání, včetně časového vymezení délky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji včetně pracovního zařazení, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 3 stran strojopisu formátu A4,
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).


Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.


Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ a MŠ Máchovo nám. - neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 02.04.2020 do 14:00 hod., nebo poštou na adresu Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, k rukám vedoucí odboru školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 02.04.2020.


Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum doručení.

Naposledy změněno středa, 19 únor 2020 20:25

Stáhnout přílohy:

NAŠE KULTURNÍ TIPY

OCENĚNÍ THE BEST 2015

oceneni egovernment2015

RODINA JE TADY DOMA

Rodina je tady doma