Ředitelky a ředitelé mateřských a základních škol v Děčíně stanovují den zápisu k základnímu vzdělávání určeného pro přijímání cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, na středu 15. června 2022 v době od 10 do 16 hodin. Zápis k předškolnímu vzdělávání je stanovený na 22. června 2022 od 10 do 16 hodin.

Informace k zápisům najdete ZDE.

Další informace ZDE.

Apríl s úsměvem a vědomím, že v Děčíně startují zápisy dětí do základních škol. Registrace se spustí již tento pátek, tedy 1. dubna a poběží až do 14. dubna 2022.

Jednoduše, on-line! Ale nebojte, prvňáčci už letos o zážitek nepřijdou, do své školy se budou moci přijít podívat osobně v pátek 22. dubna.

„Díky skvělé práci našeho IT oddělení se podařilo zápisy výrazně zjednodušit. Společně s on-line systémem, který je stejný na všech školách, byla vytvořena i digitalizovaná spádová vyhláška do interaktivní mapy na portále města. Každý rodič dnes může zadat svoji adresu a zobrazí se mu nejen spádová škola, ale také její webové stránky a vše, co k zápisu potřebuje vědět. Letos byly do mapy přidány i mateřské školy. Mám radost, že jsme využili vše, co jsme se naučili ve ztíženém loňském roce, tedy využít on-line pro lepší službu lidem a zároveň odstranit další kus byrokratické zátěže pro školy. No a největší radost mám pak z toho, že už budoucí školáci nepřijdou o možnost při prezenčním zápisu přijít se podívat do své nové školy,“ okomentoval Martin Pošta (Volba pro Děčín), náměstek primátora pro školství, kulturu a sport.

Od 1. do 12. května poté ve městě proběhnou zápisy do mateřských škol, přičemž prezenční den byl stanoven na pátek 13. května 2022.

Interaktivní mapu najdete ZDE...

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 22 06 39 10 ze dne 29.03.2022 vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a na základě svých požadavků, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace statutárního města Děčín

Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Předpoklady uchazeče:

 • splněné vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů,
 • praxe v rozsahu dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů,
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost a dobrý zdravotní stav,
 • organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.08.2022.

K přihlášce připojte tyto doklady:

 • doklady o získání odborné kvalifikace,
 • doklad o průběhu všech zaměstnání, včetně časového vymezení délky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji včetně pracovního zařazení, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 3 stran strojopisu formátu A4,
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ a MŠ Školní - neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 09.05.2022 do 14:00 hod., nebo poštou na adresu: statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, k rukám vedoucí odboru školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 09.05.2022.

Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum doručení.

WORKSHOPY PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY v knihovně
Jak komunikují hluchoslepí? S jakými se potýkají problémy? Série workshopů pro děti od MŠ po SŠ: základní informace + praktické ukázky s knížkami pro nevidomé děti. Děti si také vyzkouší (s klapkami na očích) svůj hmat na speciálně upravených reliéfních deskách nebo si zkusí nácvik chůze s dlouhou holí. Ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole. Pro skupinky po cca 20 dětech.

Termín si objednejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Strana 1 z 24