Přijetí dítěte do mateřské školyKrátký popis:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Termín zápisu do MŠ:

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Do mateřské školy lze však přijmout dítě i v průběhu školního roku.

 

S kým řešit?

O přijímání dětí do mateřské školy rozhoduje ředitel příspěvkové organizace. Jednáním ve věci přijetí dítěte je pověřena vedoucí pracoviště mateřské školy, do které žádáte dítě umístit.

 

Co potřebujete:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. - Vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost. - OP zákonného zástupce. - Rodný list dítěte. - U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od vedoucí – ředitelky mateřské školy v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění.

 

Poplatky:

Správní poplatek není stanoven. Po přijetí dítěte do MŠ je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání a výše úhrady za stravné.

V případě přijetí dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání se úplata za předškolní vzdělávání nehradí.

 

Kdo je vám k dispozici:

V případě dotazů se lze obrátit na Odbor školství a kultury Magistrát města Děčín.