Podívejte se na program Městské knihovny Děčín na duben. Kromě jiného vás již tuto neděli 3. dubna od 15 hodin čeká pohádka pro děti a dále například různé aktivity spojené s blížícími se Velikonocemi.

Více informací v letáčku.

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 22 06 39 10 ze dne 29.03.2022 vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a na základě svých požadavků, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace statutárního města Děčín

Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Předpoklady uchazeče:

 • splněné vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů,
 • praxe v rozsahu dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů,
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost a dobrý zdravotní stav,
 • organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.08.2022.

K přihlášce připojte tyto doklady:

 • doklady o získání odborné kvalifikace,
 • doklad o průběhu všech zaměstnání, včetně časového vymezení délky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji včetně pracovního zařazení, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 3 stran strojopisu formátu A4,
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ a MŠ Školní - neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 09.05.2022 do 14:00 hod., nebo poštou na adresu: statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, k rukám vedoucí odboru školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 09.05.2022.

Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum doručení.

Курси безкоштовнi а призначенi для дорослых.
(z ukrajinštiny a ruštiny, primárně určené pro dospělé a zdarma!!!)
Pro velký zájem jsme zvolili formu hromadného zápisu, při kterém roztřídíme zájemce do jednotlivých skupin (31. 3. 16.15, přednáškový sál 3. patro).
Výuka bude probíhat dopoledne i odpoledne (po, út, čt). Začít je možné od 4. 4. 2022.
Prosíme o sdílení, ať se informace dostane k potřebným.
Děkujeme!

WORKSHOPY PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY v knihovně
Jak komunikují hluchoslepí? S jakými se potýkají problémy? Série workshopů pro děti od MŠ po SŠ: základní informace + praktické ukázky s knížkami pro nevidomé děti. Děti si také vyzkouší (s klapkami na očích) svůj hmat na speciálně upravených reliéfních deskách nebo si zkusí nácvik chůze s dlouhou holí. Ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole. Pro skupinky po cca 20 dětech.

Termín si objednejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Strana 4 z 115