Vytisknout
Hledáme nového ředitele Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, p.o.

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 23 06 39 11 ze dne 27.03.2023 vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a na základě svých požadavků, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace statutárního města Děčín. Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace.


Předpoklady uchazeče:
 splněné vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 praxe v rozsahu dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů,
 znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy,
 znalost právních předpisů souvisejících s řízením příspěvkové organizace,
 občanská a morální bezúhonnost,
 zdravotní způsobilost a dobrý zdravotní stav,
 organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.08.2023.
K přihlášce připojte tyto doklady:
 doklady o získání odborné kvalifikace,
 doklad o průběhu všech zaměstnání, včetně časového vymezení délky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji včetně pracovního zařazení, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 strukturovaný životopis,
 koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 3 stran strojopisu formátu A4,
 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ Míru - neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 24.04.2023 do 16:00 hod., nebo poštou na adresu: Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, k rukám vedoucí odboru školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 24.04.2023.
Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum doručení.

Kontakt

Martin Košik
Děčín
nopic