Základní škola Malšovice, okres Děčín, příspěvková organizace, Chmelnická 31, Děčín XII

Zřizovatel Obec Malšovice
Ředitel/ka Mgr. Simona Weisheitelová
Telefon 777102039, 412542441
E-mail zs.malsovice@centrum.cz
Webové stránky www.zsmalsovice.estranky.cz
Školní vzdělávací program „Malá – velká škola“
Profilace školy Malotřídní škola s rodinným prostředím, zaměřená na individuální přístup k žákům (kurzy plavání, bruslení, adaptační kurzy, činnosti ve venkovním prostředí – venkovní učebna, volnočasové aktivity – zájmové útvary)
Priority školy • Kvalitní všeobecné základní vzdělávání
• Příznivé klima školy
• Všestranný rozvoj žáků
• Výuka žáků nadaných
• Výuka žáků se specifickými poruchami učení a chování
• Přítomnost asistentů pedagoga
• Používání moderních didaktických pomůcek
Jazykové vzdělávání Povinný anglický jazyk od 3. ročníku, pro mladší žáky zájmový útvar anglický jazyk
Spolupráce se školami v zahraničí NE
Pobyty Celoškolní adaptační kurz na začátku školního roku
Volnočasové aktivity Zájmové útvary zdarma: Aerobic, Anglický jazyk pro nejmenší, Divadelní kroužek, Fotbal, Hra na bicí, Hra na flétnu, Hra na kytaru, Keramický kroužek, Kreativní dílny, Přírodovědný kroužek, Roztleskávačky, Ruční práce, Sborový zpěv, Sportovní hry, Výuka na počítači, Zeměpis
Školní klub NE
Školní družina ANO – 2 oddělení (pondělí – pátek, od 6,00 hod. do 16,00 hod.)
Školní psycholog NE
Přípravná třída NE
Aktuální projekty Rodiče vítáni
Ovoce do škol
Mléko do škol
Projekty EVVO (Recyklohraní, Třídíme ve škole)
Projekt Využíváme ICT ve výuce
Projekt EU – Peníze školám
Česko čte dětem
Česko sportuje
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO (spolupráce s PPP a SPC, asistenti pedagoga)
Bezbariérová škola Částečně ano (učebny v přízemí)