Křesťanská základní škola Nativity, školská právnická osoba, Potoční 51, Děčín XXXI - Křešice

Ředitel/ka Mgr. Jindřiška Vopatová
Telefon 733 225 822
E-mail skola@nativity.cz
Webové stránky www.nativity.cz
Školní vzdělávací program "Škola do (ne)pohody"
Profilace školy Škola je zaměřena na vytváření příznivého studijního prostředí. Důraz je kladen na podporu individuálního rozvoje žáků, čemuž pomáhají malé třídní kolektivy (do 15 žáků) a dobré mezilidské vztahy. Jsme pouze 2. stupeň základní školy.
Priority školy • maximální rozvoj schopností žáka podle individuálních předpokladů
• dobrá příprava na střední školu
• kvalitní pomoc žákům se znevýhodněním
• příznivé klima mezi učiteli a žáky
• posilování zdravého sebevědomí a sebereflexe žáků
• rozvíjení schopnosti empatie
• orientace na posilování křesťanských životních hodnot
Jazykové vzdělávání anglický jazyk jako 1. cizí jazyk, německý jazyk jako 2. cizí jazyk od 8. ročníku, francouzský jazyk jako 2. cizí jazyk od 8. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí spolupráce s německým gymnáziem Kreuzgymnázium, spolupráce s dánskou školou Brovndeschole ve Skagenu
Pobyty různé zahraniční zájezdy (Irsko, Španělsko, Itálie, Německo, Dánsko), lyžařské výcviky
Volnočasové aktivity zájmové útvary jsou zdarma v rámci školního klubu
Školní klub zájmové útvary: výtvarný, sportovní, hudební, lukostřelba, historický šerm, dramatický kroužek, cizí jazyky atd. „Přípravné hodiny“ – čas, ve kterém si žáci mohou dělat domácí úkoly a připravovat se na další den.
Školní družina NE
Školní psycholog ANO
Přípravná třída NE (škola je pouze 2. stupeň)
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola NE
Kontaktovat organizaci